Proficiat !

Ook dit jaar namen we met onze Kangoeroeklas deel aan de Kangoeroewedstrijd en zoals elk jaar zijn we erg trots op de knappe resultaten van onze leerlingen.

Maar dit schooljaar is toch een beetje speciaal… In Vlaanderen hebben 592 verschillende scholen deelgenomen aan de Koalaeditie (5de en 6de leerjaar). Twee knappe koppen van het 6de leerjaar: Jorre en Tuur, behaalden allebei een superscore! Ze behoren tot de 1% beste Koalaleerlingen! Dikke proficiat hiervoor!

18301398_10213171851119643_7349888473482469374_n

Kangoeroeklas

In onze kangoeroeklas komen de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong samen.

Zoals het in onze schoolvisie al duidelijk wordt omschreven, bieden wij onderwijs op maat van ELK kind. Daarom hebben snellerende kinderen ook nood aan uitdagingen.

We streven naar het bieden van optimale kansen om te groeien, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel vlak.

Onze doelstellingen:

  • Uitdagingen bieden: snellerende kinderen hebben vaak andere interesses dan hun klasgenoten. We willen hun nieuwsgierigheid blijven prikkelen door binnen ons aanbod in te spelen op hun behoeftes.

  • Een studiehouding bijbrengen: het is voor hen niet evident om tijdens het klasgebeuren studievaardigheden te ontwikkelen. Het leren gebeurt vaak ‘vanzelf’ en kost weinig/geen inspanning. Deze kinderen leren niet alleen sneller, ze verwerken de aangeboden leerstof ook vaak op een andere manier.

  • Leren omgaan met moeilijke opdrachten/falen: het is belangrijk dat ook zij zich leren inspannen en leren omgaan met het maken van fouten, met falen.

  • Sociale vaardigheden: we streven ernaar hen in contact te laten komen met ontwikkelingsgelijken zodat hun sociaal-emotioneel welbevinden verhoogd wordt en zij zich ‘samen anders’ voelen.

 Leerlingen die in aanmerking komen:

Tijdens zorgoverleg met directie – leerkracht – GOK-leerkracht en zorgcoördinator worden de volgende factoren als doorslaggevend beschouwd om een leerling toe te laten tot de kangoeroeklas:

  • Er is een leervoorsprong van minstens 1 jaar op zowel taal als rekenen (cfr. LVS):

– differentiatie in de klas is onvoldoende uitdagend

– nood aan minimale instructie

– zelfstandig kunnen werken

– goede werkhouding

– IQ bepaling is zinvol

– bij een vermoeden van onderpresteren is een overleg 2delijnszorg (CLB,…) + onderzoek eerst aangewezen.

  • Leerlingen waarvan we over een verslag beschikken van erkende instanties

(CBO, CLB, Reva, COS,…) waaruit blijkt dat het om een leerversnelde leerling gaat. 

Praktisch:

Eén keer per week komen de snellerende leerlingen vanaf het 3de leerjaar samen onder begeleiding van de zorgleerkracht. In plaats van vooruit te lopen in de leerstof, wordt in de ‘breedte’ gewerkt: projectwerk, filosoferen, denkspelen, efficiënt werken met multimedia…enzovoort. De kinderen kunnen er heel wat vaardigheden oefenen die belangrijk zijn voor later zoals leren leren, je eigen mening formuleren, leren werken met de computer, leren opzoeken van informatie, leren omgaan met winnen en verliezen… 

De kinderen van de kangoeroeklas krijgen 3 keer per jaar, samen met het gewone rapport, ook een ‘kangoeroerapport’. Hierin worden de vorderingen genoteerd en eventueel besproken tijdens de ouderavond.