Algemeen

We vinden het belangrijk dat je grondig geïnformeerd bent als ouder.

We streven immers dezelfde belangen na

             namelijk dat je kind een aangename én vooral zinvolle lagere schooltijd zal meemaken

en daardoor kan ontwikkelen tot een waardevolle persoon.
Naast het zich goed voelen hechten we veel belang
aan de 3 H’s…hoofd- handen-hart. 

Inschrijven

Voor inschrijven en inlichtingen kan je tijdens de schooluren terecht op het secretariaat of bij de directeur.

Kom gerust vrijblijvend een kijkje nemen!
Je maakt best telefonische of via e-mail een afspraak, zodat we voldoende tijd voor u kunnen vrijmaken !

Na een verkennend gesprek met de directie kan er besloten worden om je kind in te schrijven.
Daarvoor hebben wij in elk geval de SIS-kaart of identiteitskaart van je kind nodig.
In geval van een echtscheiding is steeds de toestemming van beide ouders nodig!
(Hierop één uitzondering: als de betreffende ouder uit zijn/haar ouderlijke macht is ontzet).

Zoals overal in Vlaanderen kunnen kleuters pas instappen op de eerste instapdatum

(eerste dag na een vakantie of op 1 februari) nadat een kind twee jaar en zes maanden oud is…
Kinderen die ouder zijn dan drie jaar kunnen instappen op om het even welke dag.
Wij zullen een document van schoolverandering invullen en  aangetekend verstuurd  naar de vorige school.

Voor een kind dat van een andere lagere school overstapt naar onze school, is een gesprek met de directie ,
de zorgcoördinator en de klasleerkracht heel belangrijk.
Wij willen een zo goed mogelijk beeld scheppen.

Alles begint bij een welomschreven beginsituatie,
pas dan kunnen onze leerkrachten gedifferentieerd te werk gaan.

Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs

Wanneer mag uw kind voor het eerst naar school?

Is uw kleuter 2,5 jaar geworden, dan mag het naar school gaan. Dit vanaf de eerstvolgende instapdatum. De instapdata zijn:

– de eerste schooldag na de zomervakantie
– de eerste schooldag na de herfstvakantie
– de eerste schooldag na de kerstvakantie
– de eerste schooldag van februari
– de eerste schooldag na de krokusvakantie
– de eerste schooldag na de paasvakantie
– de eerste schooldag na Hemelvaartsdag
 

Bereken de instapdatum voor je kleuter.

Instapdata kleuteronderwijs 2017-2018

GEBOREN TOT EN MET … INSTAPDATUM
1 maart 2015 1 september 2017
6 mei 2015 6 november 2017
8 juli 2015 8 januari 2018
1 augustus 2015 1 februari 2018
19 augustus 2015 19 februari 2018
16 oktober 2015 16 april 2018
14 november 2015 14 mei 2018

Instapdata kleuteronderwijs 2018-2019

GEBOREN TOT EN MET …      INSTAPDATUM      
3 maart 2016 3 september 2018
5 mei 2016 5 november 2018
7 juli 2016 7 januari 2019
1 augustus 2016 1 februari 2019
11 september 2016 11 maart 2019
23 oktober 2016 23 april 2019
3 december 2016 3 juni 2019

Dit betekent dat een kleuter wordt toegelaten in het kleuteronderwijs en als regelmatige leerling beschouwd wordt vanaf de instapdag volgend op de datum waarop het de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereikt heeft.

Vóór de instapdag mag een kleuter tussen twee jaar en zes maanden en drie jaar niet op school aanwezig zijn.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar heeft bereikt, kan elke dag van het huidige schooljaar in een school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdata.
Vermits we als school stimuleren dat peuters zo vlug mogelijk instappen op de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden en regelmatig naar school komen, wil dit zeggen dat niet alle kinderen zindelijk zijn op dat instapmoment.
Samen met de ouders willen we hieraan werken om de peuters zo snel mogelijk zindelijk te